جمهورية وسط افريقيا, رومانيا, . ! EDIT
! www.school-holidays.net 550

أحداث استثنائية :

أحداث استثنائية :


قواعد العمل* 1 , 2022أحداث استثنائية 
Winter sales* 1 , 2022أحداث استثنائية 
Winter sales* 2 , 2022أحداث استثنائية 
() 3 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 3 , 2022أحداث استثنائية 
4 , 2022أحداث استثنائية 
* 5 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament sitting days (beginning) 5 , 2022أحداث استثنائية 
Winter sales* 5 , 2022أحداث استثنائية 
عطلة البرلمان (بداية) 7 , 2022أحداث استثنائية 
Winter sales* 7 , 2022أحداث استثنائية 
() 8 , 2022أحداث استثنائية 
() 10 , 2022أحداث استثنائية 
()* 11 , 2022أحداث استثنائية 
() 12 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 14 , 2022أحداث استثنائية 
يوم جاف (بدون كحول) 14 , 2022أحداث استثنائية 
() 14 , 2022أحداث استثنائية 
Winter sales* 19 , 2022أحداث استثنائية 
23 , 2022أحداث استثنائية 
23 , 2022أحداث استثنائية 
24 , 2022أحداث استثنائية 
" ( ""Porto Alegre"" )" 24 , 2022أحداث استثنائية 
() 25 , 2022أحداث استثنائية 
يوم جاف (بدون كحول) 26 , 2022أحداث استثنائية 
" ( ""Davos"" )" 26 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 27 , 2022أحداث استثنائية 
يوم جاف (بدون كحول) 30 , 2022أحداث استثنائية 
30 , 2022أحداث استثنائية 
() 31 , 2022أحداث استثنائية 
Winter sales 31 , 2022أحداث استثنائية 
() 1 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament sitting days (beginning) 1 , 2022أحداث استثنائية 
* 5 , 2022أحداث استثنائية 
يوم جاف (بدون كحول) 5 , 2022أحداث استثنائية 
6 , 2022أحداث استثنائية 
* 9 , 2022أحداث استثنائية 
عطلة البرلمان (بداية) 11 , 2022أحداث استثنائية 
() 11 , 2022أحداث استثنائية 
* 13 , 2022أحداث استثنائية 
() 13 , 2022أحداث استثنائية 
Flower shops are closed* 14 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament recess (beginning) 14 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament sitting days (beginning) 14 , 2022أحداث استثنائية 
* 20 , 2022أحداث استثنائية 
* 21 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 23 , 2022أحداث استثنائية 
() 24 , 2022أحداث استثنائية 
muunicipal election 27 , 2022أحداث استثنائية 
27 , 2022أحداث استثنائية 
()* 28 , 2022أحداث استثنائية 
يوم جاف (بدون كحول) 28 , 2022أحداث استثنائية 
* 1 , 2022أحداث استثنائية 
() 4 , 2022أحداث استثنائية 
() 6 , 2022أحداث استثنائية 
() 7 , 2022أحداث استثنائية 
7 , 2022أحداث استثنائية 
9 , 2022أحداث استثنائية 
** 13 , 2022أحداث استثنائية 
13 , 2022أحداث استثنائية 
13 , 2022أحداث استثنائية 
الانتخابات المحلية 13 , 2022أحداث استثنائية 
() 18 , 2022أحداث استثنائية 
يوم جاف (بدون كحول) 18 , 2022أحداث استثنائية 
19 , 2022أحداث استثنائية 
20 , 2022أحداث استثنائية 
21 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament sitting days (beginning) 21 , 2022أحداث استثنائية 
1999 24 , 2022أحداث استثنائية 
25 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 26 , 2022أحداث استثنائية 
* 27 , 2022أحداث استثنائية 
27 , 2022أحداث استثنائية 
27 , 2022أحداث استثنائية 
() 29 , 2022أحداث استثنائية 
30 , 2022أحداث استثنائية 
31 , 2022أحداث استثنائية 
() 31 , 2022أحداث استثنائية 
() 3 , 2022أحداث استثنائية 
4 , 2022أحداث استثنائية 
() 5 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 6 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 9 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament recess (beginning) 10 , 2022أحداث استثنائية 
() 10 , 2022أحداث استثنائية 
* 12 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 15 , 2022أحداث استثنائية 
() 16 , 2022أحداث استثنائية 
() 17 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament recess (beginning) 17 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament recess (beginning) 18 , 2022أحداث استثنائية 
** 19 , 2022أحداث استثنائية 
19 , 2022أحداث استثنائية 
* 20 , 2022أحداث استثنائية 
* 20 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament recess (beginning) 21 , 2022أحداث استثنائية 
() 21 , 2022أحداث استثنائية 
24 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 24 , 2022أحداث استثنائية 
يوم جاف (بدون كحول) 25 , 2022أحداث استثنائية 
Parliament recess (beginning) 25 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 25 , 2022أحداث استثنائية 
Winter sales* 26 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 29 , 2022أحداث استثنائية 
() 30 , 2022أحداث استثنائية 
عطله البرلمان (بداية) 30 , 2022أحداث استثنائية 

قواعد العمل -
1 , 2022

أحداث استثنائية : Working Time Non-Ramadan The working hour for a worker or employee in KSA Should not work more than 8 hrs in a day as per Saudi Labor Law article no 98. If an employee wants to reduce or adjust the working time due to any reason, then it should not more than 48 hrs in a week. Working Time In Ramadan The Working hrs in the holy month of Ramadan(Ramzan) for Muslime worker or employee in KSA should not work more than 6 hrs in a single day and it should not more than 36 hrs in 7 days of a week.


Winter sales -
1 , 2022

أحداث استثنائية : Last 5 weeks


Winter sales -
2 , 2022

أحداث استثنائية : Last two months


() -
3 , 2022

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
3 , 2022

أحداث استثنائية :


-
4 , 2022

أحداث استثنائية :


-
5 , 2022

أحداث استثنائية : Instaurado en homenaje a la publicacin del primer nmero de Primicias de la cultura de Quito , el 5 de enero de 1792, peridico dedicado a exaltar las ideas libertarias y fundado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, precursor y prcer de la Independencia americana. El Congreso Nacional, el 7 de agosto de 1992 y con ocasin del segundo centenario de la aparicin del Primer Peridico Ecuatoriano , dict el acuerdo que estableci la fecha del Da del Periodista Ecuatoriano


Parliament sitting days (beginning) -
5 , 2022

أحداث استثنائية :


Winter sales -
5 , 2022

أحداث استثنائية : Lasts 5 weeks


عطلة البرلمان (بداية) -
7 , 2022

أحداث استثنائية :


Winter sales -
7 , 2022

أحداث استثنائية : May last over two months


() -
8 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
10 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
11 , 2022

أحداث استثنائية : Sessions start at 14:00 Tuesday-Friday confirmed till Dec 2017


() -
12 , 2022

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
14 , 2022

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
14 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
14 , 2022

أحداث استثنائية :


Winter sales -
19 , 2022

أحداث استثنائية : Last 5 weeks


-
23 , 2022

أحداث استثنائية :


-
23 , 2022

أحداث استثنائية :


-
24 , 2022

أحداث استثنائية :


" ( ""Porto Alegre"" )" -
24 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
25 , 2022

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
26 , 2022

أحداث استثنائية :


" ( ""Davos"" )" -
26 , 2022

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
27 , 2022

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
30 , 2022

أحداث استثنائية :


-
30 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
31 , 2022

أحداث استثنائية :


Winter sales -
31 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
1 , 2022

أحداث استثنائية :


Parliament sitting days (beginning) -
1 , 2022

أحداث استثنائية :


-
5 , 2022

أحداث استثنائية : Last 6 weeks


يوم جاف (بدون كحول) -
5 , 2022

أحداث استثنائية :


-
6 , 2022

أحداث استثنائية :


-
9 , 2022

أحداث استثنائية : El 9 de febrero de 1971 comenz a circular el semanario Papel Peridico de Santaf de Bogot . La ley 918 de 2004 declar el 4 de agosto como el Da del Periodista y Comunicador Wikipedia


عطلة البرلمان (بداية) -
11 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
11 , 2022

أحداث استثنائية :


-
13 , 2022

أحداث استثنائية : On banning animal experimentation, on protecting people from tobacco ads, on the Federal Stamp Duty Act and on helping the media


() -
13 , 2022

أحداث استثنائية :


Flower shops are closed -
14 , 2022

أحداث استثنائية : To enforce the prohibition of Valentine's day


Parliament recess (beginning) -
14 , 2022

أحداث استثنائية :


Parliament sitting days (beginning) -
14 , 2022

أحداث استثنائية :


-
20 , 2022

أحداث استثنائية : Does not apply to Equatorial regions


-
21 , 2022

أحداث استثنائية : To remember victims of Hualien earthquake


عطله البرلمان (بداية) -
23 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
24 , 2022

أحداث استثنائية :


Muunicipal election -
27 , 2022

أحداث استثنائية :


-
27 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
28 , 2022

أحداث استثنائية : Https://www.parlament.ch/


يوم جاف (بدون كحول) -
28 , 2022

أحداث استثنائية :


-
1 , 2022

أحداث استثنائية : En recuerdo de la fecha de salida al pblico del primer peridico de frecuencia diaria, Diario de Nicaragua , fundado el 1 de febrero de 1884 por Rigoberto Cabezas. Fue fijado por decreto nmero 904, aprobado el 28 de febrero de 1964 y publicado en La Gaceta Diario Oficial nmero 51 del 29 de febrero del mismo ao.


() -
4 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
6 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
7 , 2022

أحداث استثنائية :


-
7 , 2022

أحداث استثنائية :


-
9 , 2022

أحداث استثنائية :


-
13 , 2022

أحداث استثنائية : 2. Except in Arizona (USA) Except in Saskatchewan (Canada) Daylight Saving time (DST)


-
13 , 2022

أحداث استثنائية :


-
13 , 2022

أحداث استثنائية :


الانتخابات المحلية -
13 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
18 , 2022

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
18 , 2022

أحداث استثنائية :


-
19 , 2022

أحداث استثنائية :


-
20 , 2022

أحداث استثنائية :


-
21 , 2022

أحداث استثنائية :


Parliament sitting days (beginning) -
21 , 2022

أحداث استثنائية :


1999 -
24 , 2022

أحداث استثنائية :


-
25 , 2022

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
26 , 2022

أحداث استثنائية :


-
27 , 2022

أحداث استثنائية : 1. Daylight Saving time (DST)


-
27 , 2022

أحداث استثنائية :


-
27 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
29 , 2022

أحداث استثنائية :


-
30 , 2022

أحداث استثنائية :


-
31 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
31 , 2022

أحداث استثنائية :


() -
3 , 2021

أحداث استثنائية :


-
4 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
5 , 2021

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
6 , 2021

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
9 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
10 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
10 , 2021

أحداث استثنائية :


-
12 , 2021

أحداث استثنائية : On independence


عطله البرلمان (بداية) -
15 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
16 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
17 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
17 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
18 , 2021

أحداث استثنائية :


-
19 , 2021

أحداث استثنائية : This young man's immolation in Sidi Bouzid started the Tunisian revolution on Dec. 19, 2010


-
19 , 2021

أحداث استثنائية :


-
20 , 2021

أحداث استثنائية : 1989


-
20 , 2021

أحداث استثنائية : Commemorates the U.S. invasion in 1989


Parliament recess (beginning) -
21 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
21 , 2021

أحداث استثنائية :


-
24 , 2021

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
24 , 2021

أحداث استثنائية :


يوم جاف (بدون كحول) -
25 , 2021

أحداث استثنائية :


Parliament recess (beginning) -
25 , 2021

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
25 , 2021

أحداث استثنائية :


Winter sales -
26 , 2021

أحداث استثنائية : Last one month


عطله البرلمان (بداية) -
29 , 2021

أحداث استثنائية :


() -
30 , 2021

أحداث استثنائية :


عطله البرلمان (بداية) -
30 , 2021

أحداث استثنائية :